จุดติดตั้งต่างๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เพราะนั่นคือช่องว่างที่อาจทำให้องค์กรเสีย

หายได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนการติดตั้ง

ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ในการ

ประเมินสถานที่ เพื่อช่วยวิเคราะห์แนะนำ

จุดติดตั้งต่างๆ ถึงความเหมาะสม เพื่อให้

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการใช้งาน

อย่างสูงสุด